قیمت باطری اسقاط

آمپر باطری اسقاط۳۵ آمپر۴۵ آمپر۵۰ آمپر۵۵ آمپر۶۰ آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۲۳۱،۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰
۳۶۳,۰۰۰
۳۹۶,۰۰۰
آمپر باطری اسقاط۶۶ آمپر۷۰آمپر۷۴ آمپر۹۰ آمپر۱۰۰آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۴۳۵،۶۰۰
۴۶۲,۰۰۰
۴۸۸,۴۰۰ ۵۹۴،۰۰۰ ۶۶۰،۰۰۰

به ازای هر آمپر مبلغ ۶۶۰۰ تومان محاسبه می شود

بازگشت