قیمت باطری اسقاط

آمپر باطری اسقاط۳۵ آمپر۴۵ آمپر۵۰ آمپر۵۵ آمپر۶۰ آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۵۲۵،۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰
۸۲۵,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
آمپر باطری اسقاط۶۶ آمپر۷۰آمپر۷۴ آمپر۹۰ آمپر۱۰۰آمپر
قیمت باطری اسقاط (تومان)۹۹۰،۰۰۰
۱۰۵۰,۰۰۰
۱۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۵۰،۰۰۰ ۱۵۰۰،۰۰۰

به ازای هر آمپر مبلغ ۱۵،۰۰۰ تومان محاسبه می شود

بازگشت